This is a test installation. It cannot be used for recruitment.

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nauki Biologiczne - Przełączanie stanów chromatyny: mechanizmy działania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thaliana

Details
Code 3-SzD-NSP-NBiol-Przelaczanie
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Area/discipline Biological Sciences
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 1
Duration 4 years
Office opening hours ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 278
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (18.09.2019 12:01 – 02.10.2019 23:59)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk  Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne jest związany z realizacją projektu badawczego: „Przełączanie stanów chromatyny: mechanizmy działania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thaliana"  (NCN Sonata Bis, kierownik projektu: dr Rafał Archacki).

Opis projektu

Projekt dotyczy epigenetycznej regulacji ekspresji genów w roślinie modelowej Arabidopsis. Zaplanowane badania mają na celu poznanie mechanizmów działania oraz sposobów regulacji kompleksów przebudowujących chromatynę SWI/SNF. Funkcje tych kompleksów w regulacji procesów genetycznych u drożdży, zwierząt i roślin są dobrze poznane, jednak mechanizmy działania oraz regulacja ich aktywności są wciąż niejasne. Doktorant(ka) będzie prowadzić badania nad wpływem wytypowanych modyfikacji chromatyny oraz białek chromatynowych na aktywność kompleksu SWI/SNF. W badaniach stosowane będą zaawansowane metody biologii molekularnej, genetyki i genomiki (m.in. testy aktywności in vitro, konstruowanie linii transgenicznych, system CRISPR/Cas9, analizy modyfikacji chromatyny, analizy transkryptomiczne). Więcej informacji u kierownika projektu (sonatabis.archacki@gmail.com)

Warunki względem kandydata

 • tytuł magistra biologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej i znajomość obsługi urządzeń laboratoryjnych
 • znajomość technik biologii molekularnej oraz zagadnień z zakresu genetyki i genomiki
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i motywacja do pracy badawczej.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 18 września 2019 r. do 2 października 2019 r., do godz. 23:59;
 • przyjmowanie dokumentów: od 18 września 2019 r. do 2 października 2019 do godz. 14:00;
 • postępowanie rekrutacyjne: od 3 do 6 października 2019 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 10 października 2019 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 17 października 2019 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów
 • ocena dorobku i osiągnięć naukowych kandydata
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata.

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów,
 3. życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych  i aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych oraz kontakt do 1-2 pracowników naukowych, którzy mogliby dostarczyć referencji,
 4. list motywacyjny,
 5. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
 6. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 7. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w pkt. pod tytułem Warunki względem kandydata,
 8. 1 zdjęcie,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 2-7, oraz materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji), a także zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 2 października do godz. 23:59.

Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2, 8 i 9 składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (ul. Krakowskie Przedmieście 1, Warszawa) do dnia 2 października do godz. 14.00.  

Kryteria oceny

Zgodne z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora oraz promotora pomocniczego.

Stypendia 

Stypendium w ramach projektu w wysokości 4000 PLN/m-c na okres 42 miesięcy. Przez ostatnie 6 miesięcy - 3653,70 zł (po pozytywnej ocenie śródokresowej). Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.