This is a test installation. It cannot be used for recruitment.

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nauki Chemiczne - Chemia wtórnych aerozoli organicznych (SOA) w wodzie atmosferycznej

Details
Code 3-SzD-NSP-NChem-Chemia
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Area/discipline Chemical Sciences
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 1
Duration 4 years
Office opening hours ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 278
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (24.09.2019 00:01 – 01.10.2019 23:59)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk  Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne jest związany z realizacją projektu badawczego: „Chemia wtórnych aerozoli organicznych (SOA) w wodzie atmosferycznej”

Projekt przewiduje syntezę rozpuszczalnych w wodzie pochodnych terpenów oraz analizę reakcji chemicznych tych związków organicznych w roztworach wodnych. Zmierzone zostaną stałe szybkości reakcji z ozonem i z rodnikami OH, SO4- i NO3, współczynniki pochłaniania promieniowania UV oraz wydajności kwantowe procesów fotolitycznych. W tym celu wykorzystane zostaną reaktory laboratoryjne pozwalające na symulację reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze. Kapilarna chromatografia gazowa i wysokosprawna chromatografia cieczowa połączone ze spektrometrią mas wykorzystane będą do identyfikacji produktów badanych reakcji. 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/431079-pl.pdf

Warunki względem kandydata

Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii, specjalizacja z chemii analitycznej bądź organicznej lub pokrewne
 • Praktyczna znajomość metod analizy związków organicznych za pomocą chromatografii cieczowej lub/i gazowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Samodzielność, silna motywacja do zawodowego rozwoju i umiejętność szybkiego uczenia się

 Mile widziane będą także:

 • Praktyczna znajomość nowoczesnych metod analizy instrumentalnej wykorzystywanych do identyfikacji związków organicznych, w szczególności spektrometrii mas
 • Doświadczenie w syntezie i preparatyce organicznej
 • Doświadczenie w analizie mechanizmów i wyznaczaniu stałych szybkości reakcji chemicznych związków organicznych istotnych z punktu widzenia chemii atmosfery

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 24 września do 1 października 2019 r.,
 • przyjmowanie dokumentów: od 24 września do 1 października 2019 r., do godz. 14:00,
 • postępowanie rekrutacyjne: od 2 października 2019 r. do  14 października 2019 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: do  22 października 2019 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30 października 2019 r. 

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,
 • ocena dorobku i osiągnięć naukowych kandydata
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów,
 3. życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata, w tym lista publikacji w czasopismach recenzowanych, lista wystąpień konferencyjnych i opis najważniejszych osiągnięć,
 4. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych i pracę w projekcie badawczym,
 5. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 6. 1 zdjęcie,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 2-5, oraz materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji), a także zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 1 października 2019 do godz. 23:59.
 
Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2 i 7  składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (ul. Krakowskie Przedmieście 1)  do dnia 1 października 2019 do godz. 14.00.  

Kryteria oceny

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019. 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.

Stypendia

Stypendium w wysokości 4500 zł przez 36 miesięcy. 3653,70 zł przez kolejne 12 miesiący (po ocenie śródokresowej).