This is a test installation. It cannot be used for recruitment.

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies in the specialty of teaching in the field of professional training to teach English (UKKNJA)

Details
Code SP-NJA-PPNJA
Organizational unit Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Field of studies English Language Teaching
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 30
Duration 3 semesters
Recruitment committee address UKKNJA - ul. Nowy Świat 4,
00-497 Warszawa, pokój 314, III piętro
tel. 022 55 31 336
Office opening hours UKKNJA - Wtorki i piątki 13.00-17.00, soboty 10.00-14.00 (tylko w terminach zjazdów)
WWW address http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Studia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz obowiązujące standardy kształcenia nauczycieli. Adresowane są do nauczycieli języka angielskiego bez przygotowania pedagogicznego lub osób zamierzających podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego. Cele kształcenia związane są z nadrzędną funkcją studiów podyplomowych, jaką jest umożliwienie uczestnikom zdobycia zarówno kompetencji, jak i formalnie uznawanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i na trzech etapach edukacyjnych w polskim systemie szkolnictwa.

 

Kandydaci

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe jest zobligowany do posiadania tytułu zawodowego magistra.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (350 godzin oraz 150 godzin praktyk, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki specjalnej, Pedagogika etapów edukacyjnych I-III, Psychologia ogólna z elementami psychologii klinicznej, Psychologia etapów edukacyjnych I-III, Dydaktyka przedmiotowa, Gramatyka pedagogiczna, Kompetencje informatyczne nauczyciela, Kulturoznawstwo (Amerykańskie i Brytyjskie), Literatura (Amerykańska i Brytyjska), Emisja głosu.

Wykładowcy

Studia są prowadzone przez teacher trainers - wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli akademickich Centrum. 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Niestacjonarny-zaoczny, soboty i niedziele co 2 tygodnie

Zaliczenia

Na podstawie zadań testowych i/lub prac projektowych.
Studia kończą się egzaminem pisemnym po trzecim semestrze.

Absolwenci

Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Posiada kwalifikacje w zakresie:
- wybranej specjalności językowej (nauczanie języka angielskiego), w zakresie pozwalającym  na przekazywanie jej w sposób kompetentny oraz na samodzielne jej pogłębianie i aktualizację, a także na integrowanie jej z innymi dziedzinami wiedzy,
- psychologii i pedagogiki wieku szkolnego, umożliwiającej pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, indywidualizowanie procesu nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów, organizowanie życia społecznego na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracę z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,
- dydaktyki przedmiotowej na każdym z trzech szkolnych etapów edukacyjnych, w stopniu umożliwiającym skuteczne prowadzenie lekcji, rozbudzanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badanie i ocenianie osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki,
- posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu języka angielskiego.
Absolwent studiów podyplomowych jest również przygotowany do podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej oraz do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.
Wymagany od absolwenta poziom języka angielskiego warunkujący pełne kwalifikacje to co najmniej C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach:

  1. Rejestracja w systemie IRK (irk.podyplomowe.uw.edu.pl), gdzie kandydat tworzy swoje indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.
  2. Po upływie terminu rejestracji internetowej, w terminie otrzymanym na konto w IRK, kandydat składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wygenerowane i wydrukowane z systemu IRK

- życiorys wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia wygenerowane i wydrukowane z systemu IRK

- kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów drugiego stopnia oraz oryginał do wglądu

- jedno zdjęcie

- kserokopia certyfikatu o znajomości języka angielskiego (C1) oraz oryginał do wglądu (Osoby, które nie posiadają certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich biegłość językową)

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję, którą powołuje kierownik UKKNJA. 

W przypadku osób, które nie posiadają świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 decyzja o przyjęciu na studia następuje dodatkowo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czesne

4 500 PLN (I semestr - 1500 PLN, II semestr - 1500 PLN, III semestr - 1500 PLN)