This is a test installation. It cannot be used for recruitment.

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies in Homeland Security

Details
Code SP-NP-PSBW
Organizational unit Institute of Political Sciences
Field of studies Political Sciences
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 90
Duration 2 semesters
Recruitment committee address
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, wejście B, pokój -25 (poziom -1)
00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 22 925
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałki 17:00-19:00,
środy 16:00-18:00,
piątki 16:00-18:00,
soboty 9.00-13.00 (tylko w czasie zjazdów)
WWW address http://www.podyplomowe.inp.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 15.12.2020 23:59)

Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest kształcenie absolwentów umiejących wykorzystać nabytą wiedzę specjalistyczną z zakresu administracji publicznej oraz służb publicznych.

Kandydaci

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Polityka UE w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych, Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu, Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, Podstawy kryminologii i kryminalistyki, Służby specjalne w państwie, Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Ochrona informacji niejawnych, Zarządzanie kryzysowe, Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego, Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych, Biały wywiad, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych (PTSD), Zarządzanie bezpieczeństwem (gra decyzji), Bezpieczeństwo przemysłowe, Korupcja i inne dysfunkcje sfery publicznej.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Zaliczenia i egzaminy zgodnie z programem studiów.

Absolwenci

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, metod zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania sytuacjami kryzysowymi wywołanymi przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne. Absolwenci mają szansę zatrudnienia w: administracji publicznej(rządowej i samorządowej), Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, organach i agendach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych, mediach, w tym mediach elektronicznych, firmach prywatnych oraz w agencjach reklamowych, a także jako specjalistów od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Studiów Podyplomowych Instytutu Nauk Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Czesne 

4 400 PLN