This is a test installation. It cannot be used for recruitment.

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nauki Chemiczne - Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2

Details
Code 3-SzD-NSP-NChem-Badania
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Area/discipline Chemical Sciences
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 2
Duration 4 years
Office opening hours ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 278
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (18.09.2019 12:01 – 02.10.2019 23:59)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk  Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne jest związany z realizacją projektu badawczego NCN OPUS 14 „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”, prowadzonego pod kierunkiem dr. hab. Roberta Szoszkiewicza, prof. UW. Praca w tym projekcie badawczym to szansa na ciekawą i interdyscyplinarną tematykę badań połączoną ze współpracą i wyjazdami do renomowanych ośrodków naukowych w Szwajcarii i USA. 

Warunki względem kandydata

 • Zmotywowanych kandydatów umiejących analizować i prezentować dane naukowe przy użyciu komputerów zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.
 • Kandydatów z wykształceniem wyższym chemicznym, fizycznym lub materiałowym (mgr lub mgr inż.).
 • Gotowości do codziennego wykonywania zadań badawczych w CNBCh UW.
 • Mile widziane będą dowody wcześniejszej aktywności naukowej (publikacje, postery, prezentacje).
 • Mile widziane będzie również doświadczenie w badaniach materiałów za pomocą mikroskopii AFM lub/i symulacji/modelowania reakcji chemicznych na arbitralnych powierzchniach. 

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 18 września 2019 r. do 2 października 2019 r.,
 • przyjmowanie dokumentów: od 18 września 2019 r. do 2 października 2019 r., do godz. 14:00,
 • postępowanie rekrutacyjne: od 3 do 6 października 2019 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 10 października 2019 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 17 października 2019 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł 

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów;
 • ocena doświadczenia niezbędnego do realizacji prac w projekcie badawczym;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim. 

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów;
 3. życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW poz. 116 ze zm.), w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych;
 4. kontakt do co najmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić rekomendację o kandydacie
 5. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub  oświadczenie o znajomości języka w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
 6. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 7. 1 zdjęcie,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 2-6, oraz materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji), a także zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 2 października do godz. 23:59. 

Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2, 8 składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych do dnia 2 października do godz. 14.00.   

Kryteria oceny

Kandydaci, którzy złożyli kompletny zestaw dokumentów zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa to składała się będzie z pytań dotyczących przedstawionego dorobku naukowego, przebiegu dotychczasowych studiów oraz projektu, który student będzie realizował. Szczegóły oceny kandydata precyzuje regulamin NCN przyznawania stypendiów naukowych, który stanowi załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019. 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata. 

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. 

Stypendia

3000 zł przez pierwsze 33 miesiące, a następnie 3653,70 zł do końca czwartego roku. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.