This is a test installation. It cannot be used for recruitment.

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nauki Chemiczne - Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych

Details
Code 3-SzD-NSP-NChem-Wysoce
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Area/discipline Chemical Sciences
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 1
Duration 4 years
Office opening hours ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 278
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (18.09.2019 12:01 – 01.10.2019 23:59)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk  Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne jest związany z realizacją projektu badawczego NCN OPUS 15 „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”  (nr umowy - UMO2018/29/B/ST5/02627). Praca badawcza będzie wykonywana w Pracowni Elektroanalizy Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.  Doktorant będzie prowadził badania naukowe w zakresie poszukiwania i charakterystyki nowych materiałów katalitycznych zdolnych do efektywnej redukcji CO2 z wykorzystaniem metod elektrochemicznych, mikroskopowych i strukturalnych. Ponadto będzie zobowiązany do przygotowania artykułów naukowych, prezentacji wyników na seminariach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych.

Warunki względem kandydata

 • Tytuł magistra chemii lub dyscyplin pokrewnych
 • Znajomość technik elektrochemicznych
 • Wysoka motywacja i zaangażowanie do pracy naukowej
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w badaniach elektrochemicznej redukcji dwutlenku węgla

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 18 września 2019 r. do 1 października 2019 r.,
 • przyjmowanie dokumentów: od 18 września 2019 r. do 1 października 2019 r., do godz. 14:00,
 • postępowanie rekrutacyjne: od 2 do 8 października 2019 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 15 października 2019 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 22 października 2019 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł 

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów;
 • ocena doświadczenia niezbędnego do realizacji prac w projekcie badawczym;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim. 

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów;
 3. życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW poz. 116 ze zm.), w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych oraz ewentualne rekomendacje od pracowników naukowych,
 4. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub  oświadczenie o znajomości języka w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
 5. oświadczenie lub dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniach elektrochemicznej redukcji dwutlenku węgla,
 6. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 7. 1 zdjęcie,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 2-6, oraz materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji), a także zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 1 października do godz. 23:59. 

Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2, 8 składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych do dnia 1 października do godz. 14.00.   

Kryteria oceny

 1. ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,
 2. ocena doświadczenia niezbędnego do pracy w projekcie badawczym,  w tym osiągnięcia naukowe (0-50 pkt.)
 3. rozmowa kwalifikacyjna (0-50 pkt.)
 • rozmowa na temat projektu badawczego, zrozumienia tematu badań przez kandydata,
 • seria krótkich pytań dotyczących przedstawionego dorobku naukowego i pytania dotyczące przebiegu dotychczasowych studiów.

Termin rozmowy

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 4 października o godz. 14:00 w sali MCS na Wydziale Chemii

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Promotor

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Proponowany promotor to dr hab. Iwona Rutkowska, główny wykonawca projektu. 

Stypendium

3000 zł przez pierwsze 2 lata, 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.