To jest instalacja testowa. Nie można rekrutować się przy jej pomocy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji na studia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1 ze zm.), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Pana/Panią z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do zadań IOD nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji na studia, udzielanie porad związanych z rekrutacją na studia, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wywiązania się przez Uniwersytet Warszawski z obowiązków prawnych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązki prawne wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi i regulacjami wewnętrznymi Uniwersytetu Warszawskiego;

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu wskazanego w pkt 3, przez 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
  5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, w tym członkowie Komisji Rekrutacyjnych. Odbiorcami danych mogą być także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym;

  7. Na zasadach określonych przez RODO ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 

Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.